Нормативная база

В связи с изменением норм проектирования в Украине, применении при проектировании строительных конструкций Еврокода, в данном разделе будут приводиться новые нормативные документы доступные для скачивания. А также действующие нормативные документы на территории Украины.

Позначення

Назва

Додаткові дані:дата набрання чинності;на заміну (за наявності); організація розробник абоорганізація, яка здійснює супровід

ДБН А.

ДБН А.1.1-73-2003

Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві. Положение по производственному нормированию расхода материалов в строительстве. Principles concerning production normalization ofmaterials’ losses in building.

Чинні з 01.01.2004 р.
На заміну СНиП 5.01.18-86

УкрНДЦ «Цінобуд»

ДБН А.1.1-94-2010

Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення. Проектирование строительных конструкций по Еврокодам. Основные положения. Design of structural construction by EN Eurocodes. General rules.

Чинний з 01.07.2013 р.
Введено вперше

ТОВ «НВП «Будконструкція»

ДБН А.1.1-1-93

Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення. Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения. The system of regulation and standardization in construction. Basic principles.

Чинні з 01.01.2011 р.
На заміну ДБН А.1.1-1-93

ТОВ «Центр історико-містобудівних досліджень»

ДБН А.2.2-2-96

Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва. Техническая защита информации. Общие требования к организации проектирования и проектной документации для cтроительства. Technical information security. The main standards forbuilding projection and projecting documents organization.

Чинні з 01.01.97 р. Введено вперше

Зміна № 1 
чинна з 01.10.2005 р.

ДПІ «Діпроверф»

ДБН А.2.2-3-2012

Склад та зміст проектної документації на будівництво Состав и содержание проектной документации на строительство Structure and content of project documentationfor construction 

Чинні з 01.07.2012 р.

На заміну ДБН А.2.2-3-2004

«НДІБВ»

ДБН А.2.2-6-2008

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини. Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение научно-проектной документации для реставрации объектов недвижимого культурного наследия. Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of scientific and projecting documents for immovable cultural heritage.

Чинні з 01.01.2009 р.

На заміну РНиП 102-84

«УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ДБН А.2.3-1-99

Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения. Territorial management in building. The basic principles.

Чинні з 01.01.2000 р.

На заміну ДБН 361-92

ТК «Будматеріали»

ДБН А.3.1-5-2009

Організація будівельного виробництва. Организация строительного производства. Organization of a building production.

Чинні з 01.01.2012 р.

На заміну ДБН А.3.1-5-96

«НДІБВ»

ДБН А.3.2-2-2009

Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения. Protection of labour and industrial safety in building. Basic principles.

Чинні з 01.04.2012 р.

На заміну СНиП III-4-80*

«НДІБВ», КНУБА

ДБН Б.

ДБН 360-92 ** (+ Зміна № 4)

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень. 

Планирование и застройка городских и сельских поселений. Planning and building up urban and rural settlements.

Чинні 19.03.2002 р.

Зміна № 4 чинна з 01.10.2011 р.

ДП «НДПІмістобудування»

ДБН Б.1-1-93

Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів. Порядок создания и ведения градостроительных кадастров населенных пунктов. The procedure of working out and performing city planning cadastres of populated areas.

Чинні з 01.12.93 р.

Введено вперше

«НДІТІАМ»

ДБН Б.1.1-5-2007

І-частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації (ДСК). І-часть. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) на особый период в градостроительной документации. Part 1. Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of civil defence engineering and technical measures in city planning documents for a period. 

ІІ-частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації ІІ-часть. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) в мирное время в градостроительной документации. Part 2. Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of civil defence engineering and technical measures in city planning documents in peaceful time.

Чинні з 01.04.2008 р.

На заміну ВСН 38-83

«Діпромісто»

ДБН Б.1.1-13-2012

Склад та зміст містобудівної документації на державному та 
регіональному рівнях

Состав и содержание градостроительной документации на государственном и региональном уровнях

The composition and the content of the architectural town planning documentation at the national and regional levels

З 1.10.2012
На заміну ДБН Б.1.1-6-2007
ДБН Б.1.1-11:2011

ДБН Б.1.1-14-2012

Склад та зміст детального плану території

Состав и содержание детального плана территории

The composition and the content of the detailed plan of a territory

З 1.10.2012
На заміну ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009
«Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя

ДБН Б.2.2-2:2008

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування. 

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации про определение границ и режимов использования зон охраны памятников архитектуры и градостроительства. Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of the scientific and projecting documents concerning the determination boundaries and conditions of using the custody of architectural monuments and city planning.

Чинні з 01.01.2009 р.

Введено вперше

ДП «НДПІмістобудування»

ДБН Б.2.2-5-2011

Благоустрій територій. 

Благоустройство территорий. 

The providing of public services and amenities of the territories

Чинні від 01.09.2012 р.

Введено вперше.

ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд»

ДБН Б.2.4-1-94

Планування і забудова сільських поселень. 

Планирование и застройка сельских поселений.

Planning and building up rural settlements.

Чинні з 01.03.94 р.На заміну РСН 175-86ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд»

ДБН Б.2.4-4-97

Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. 

Планировка и застройка малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Planning and building up small agricultural and farm enterprises.

Чинні з 01.10.97 р.

Введено вперше

«УкрНДІагропроект»

ДБН В.

ДБН В.1.1-3-97

Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення. 

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Основные положения. Engineering defence of territories, buildings and construction works from displacements and collapses.

Чинні з 01.07.97 р.

Введено вперше

ДП«НДІБК»

ДБН В.1.1-7-2002_зм_дос

Пожежна безпека об’єктів будівництва. 

Пожарная безопасность объектов строительства. Fire safety of building objects.

Чинні з 01.05.2003 р.

На заміну СНиП 2.01.02-85*

Зміна № 1
чинна з 01.06.2007 р.«УкрНДІПБ»

ДБН В.1.1-12-2006

Будівництво у сейсмічних районах України. 

Строительство в сейсмических районах Украины. Building in seismic regions of Ukraine.

Чинні з 01.02.2007 р.
На заміну СНиП ІІ-7-81* 
та п.3.6 ДБН 360-92**

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.1-24-2009

Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування. 

Защита от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования. Protection from dangerous geological processes. Main requirements for designing.

Чинні з 01.01.2011 р.

На заміну СНиП 2.01.15-90

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.1-25-2009

Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення. Инженерная защита территории и зданий от подтопления и затопления. Engineering protection of territories and construction works from flooding and submersion.

Чинні з 01.01.2011 р.

На заміну СНиП 2.06.15-85

УДНДІ «УкрВОДГЕО»

ДБН В.1.2-2-2006

Навантаження і впливи. Норми проектування. Нагрузки и влияния. Нормы проектирования. Loading and effects. Norms of projection.

Чинні з 01.01.2007 р.

На заміну СНиП 2.01.07-85

Зміна № 1 чинна з 01.10.2007 р.

ВАТ «УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ ім. В.М.Шимановського»

ДБН В.1.2-5-2007

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів. Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Научно-техническое сопровождение строительных объектов. The system of ensuring reliability and safety of building objects. Scientific and technical control of building objects.

Чинні з 01.01.2008 р.

Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-6-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість. Основные требования к зданиям и сооружениям. Механическое сопротивление и стойкость. General requirements for buildings and construction works. Mechanical resistance and stableness.

Чинні з 01.10.2008 р. 
Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-7-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека. Основные требования к зданиям и сооружениям. Пожарная безопасность. General requirements for buildings and construction works. Fire safety.

Чинні з 01.10.2008 р. 
Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-8-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища. Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность жизни и здоровья человека и защита окружающей природной среды. General requirements for buildings and construction works. Life and health personal security and environmental protection.

Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-9-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації. Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность эксплуатации. General requirements for buildings and construction works. Exploitation safety.

Чинні з 01.10.2008 р. 
Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-10-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму. Основные требования к зданиям и сооружениям. Защита от шума. General requirements for buildings and construction works. Noise safety.

Чинні з 01.10.2008 р. 
Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-11-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії. Основные требования к зданиям и сооружениям. Экономия энергии. General requirements for buildings and construction works. Energy economy.

Чинні з 01.10.2008 р. 
Введено вперше ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-12-2008

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки. Строительство в условиях уплотненной застройки. Требования безопасности. Construction under the compact building up conditions. Safety requirements.

Чинні з 01.01.2009 р. 
Введено вперше «НДІБВ»

ДБН В.1.2-14-2009

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и оснований. The main principles of ensuring reliability and constructive safety of buildings, construction works, building constructions and bases.

Чинні з 01.10.2009 р.

На заміну 
ГОСТ 27751 (СТ СЭВ 384-87), СТ СЭВ 3972-83, 
СТ СЭВ 3973-83, 
СТ СЭВ 4417-83, 
СТ СЭВ 4868-84

Зміна № 1чинна з 01.04.2012 р. ВАТ «УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ ім. В.М.Шимановського»

ДБН В.2.1-10-2009 зі змін

Основи та фундаменти будинків і споруд. Основні положення проектування. 

Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения проектирования. Foundations of buildings and structures. Main principles of projection.

Чинні з 01.07.2009 р. Не застосовується 
СНиП 2.02.01-83

Зміна № 1
чинна з 01.07.2011 р.

Зміна № 2
чинна з 01.07.2012 р.ДП 

«НДІБК»

ДБН В.2.2-3-97 зі змін

Будинки та споруди навчальних закладів. 

Здания и сооружения учебных заведений. 

Buildings and construction works of educational institutions.

Чинні з 01.01.98 р. На заміну ДБН 365-92,СНиП 2.08.02-89 (в частині вимог до навчальних закладів),ВСН 30-86, ВСН 31-86

Зміна № 1
чинна з 01.04.2005 р.

Зміна № 2 
чинна з 01.10.2008 р.

Зміна № 3
чинна з 01.07.2012 р.

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-9-2009

Громадські будинки та споруди. Основні положення. 

Гражданские здания и сооружения. Основные положения. Public buildings and construction works. The main instructions.

Чинні з 01.10.2010 р.

На заміну ДБН В.2.2-9-99

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-10-2001

Заклади охорони здоров’я 

Заведения охраны здоровья. Public health institutions.

Чинні з 01.04.2001 р.На заміну СН 535-81Зміна № 1 
чинна з 01.04.2005 р.Поправка
Збірник змін за 2005 р.АТ «Медінвестпроект»

ДБН В.2.2-15-2005

Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

Чинні з 01.01.2006. На заміну СНиП 2.08.01-89 та ДБН 79-92.                      Зміна № 1 чинна з 01.04.2009                   Зміна № 2 чинна з 15.06.2009                   ВАТ «КиївЗНДІЕП»                                        Зміна № 3 чинна з 01.10.2012 ПАТ "УкрНДІінжпроект"

ДБН В.2.2-17-2006

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Buildings and construction works accessibility for not well movable groups of population.

Чинні з 01.05.2007 р.
На заміну ВСН 62-91

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-18-2007

Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення. 

Здания и сооружения. Заведения социальной защиты населения. Buildings and construction works. Social defence establishments of population.

Чинні з 01.07.2007 р.

Введено вперше Зміна № 1 
чинна з 01.07.2012 р.

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-20-2008

Готелі. 

Гостиницы. Hotels.

Чинні з 01.04.2009 р.

Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-23-2009

Підприємства торгівлі. Предприятия торговли. Commercial enterprises.

Чинні з 01.07.2009 р.

Втрачає чинність ВСН 54-87

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-24-2009

Проектування висотних житлових і громадських будинків. 

Проектирование высотных жилых и гражданских зданий. The projection ofmultistory house and public buildings.

Чинні з 01.09.2009 р.

Введено вперше

«НДІБВ»

ДБН В.2.2-25-2009

Підприємства харчування
(заклади ресторанного господарства). 

Предприятия питания (заведения ресторанного хозяйства). Food Companies (Restaurants industry).

Чинні з 01.09.2010 р.

Введено вперше

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-26-2010

Суди. 

Суды. 

Courts.

Чинний з 01.10.2010 р.

Введено вперше

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-28-2010

Будинки адміністративного та побутового призначення. 

Здания административного и бытового назначения. Buildings for administrative and community purpose.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну СНиП 2.09.04-87

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.3-5-2001

Вулиці та дороги населених пунктів. Улицы и дороги населенных пунктов. Streets and roads of populated areas.

Чинні з 01.10.2001 р. Введено вперше

ДП «НДПІмістобудування»

ДБН В.2.3-15-2007

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. 

Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей. Parking places and garages for cars.

Чинні з 01.08.2007 р. Введено вперше

На заміну ВСН 01-89 
в частині легкових автомобілів та Додатку Є ДБН В.2.2-9-99

Студія неординарного проектування Міжнародної академії архітектури

ДБН В.2.5-23-2010

Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения. Electric equipment objects designing of civil purpose.

Чинні з 01.10.2010 р.

На заміну ДБН В.2.5-23-2003

ТОВ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»

ДБН В.2.5-28-2006 зі змін

Природне і штучне освітлення. Естественное и искусственное освещение. Natural and artificial light.

Чинні з 01.10.2006 р.

На заміну СНиП ІІ-4-79

Зміна №1 
чинна з 01.10.2008 р.

Зміна №2 
чинна з 01.09.2012 р.

ТОВ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»

ДБН В.2.5-56-2010

Системи протипожежного захисту. Системы противопожарной защиты. Fire protection systems.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну ДБН В.2.5-13-98*

«УкрНДІПБ» 

ДБН В.2.5-64-2012

Внутрішній водопровід та каналізація.Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.
Внутренние водопровод и канализация.Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство.
Internal plumbing and sewage system.Part I. Designing. Part II. Building.

Державне підприємство «Державний проектний інститут містобудування «Міськбудпроект» (м. Полтава)

ДБН В.2.6-6-95

Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи «ПЛАСТБАУ». Проектирование, строительство и эксплуатация домов системы «ПЛАСТБАУ». Design, construction and operationbuildings systems "PLASTBAU".

Чинні з 01.02.95 р. Введено вперше

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.6-14-97 зі змін

Покриття будинків і споруд. Покрытия зданий и сооружений. Roofing of building and construction works.

Чинні з 01.01.98 р. На заміну: СНиП 11-26-76;розділу "Кровли"
СНиП 3.04.01-87;ВСН 10-89; РСН 295-89; 
РСН 353-90;розділу "Кровли" РСН 355-91

Зміна № 1 
чинна з 01.01.2000 р.

Зміна № 3
чинна з 01.04.2005 р. Поправка
Збірник змін за 2002 р.

Зміна № 4 
чинна з 01.06.2009 р.«НДІБВ»

ДБН В.2.6.22-2001

Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей. Устройство покрытий с использованием сухих строительных смесей. Roofing arrangement with use of dry building mixtures.

Чинні з 01.01.2002 р. Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.04.2007 р.

Інститут «Академресурсенергопроект»

ДБН В.2.6-31-2006

Теплова ізоляція будівель. 

Тепловая изоляция домов. Thermal isolation of buildings.

Чинні з 01.04.2007 р.
На заміну СНиП II-3-79

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-33-2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації. 

Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию, устройству и эксплуатации. Constructions of outward walls with facade heat-insulation. Requirements to designing, arrangement and exploitation.

Чинні з 01.07.2009 р. Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-98-2009

Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. 

Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Concrete and reinforced concrete structures. Basic principles.

Чинні з 01.06.2011 р.

На заміну СНиП 2.03.01-84*

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-160-2010

Сталезалізобетонні конструкції. Основніположення. 

Сталежелезобетонные конструкции. Основные положення. Sustainable concrete construction. The mainprinciple.

Чинні з 01.09.2011 р.
Уведено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-161-2010

Дерев’яні конструкції. Основні положення. 

Деревянные конструкции. Основные положения. Wood construction. Terms.

Чинні з 01.09.2011 р.
На заміну СНиП ІІ-25-80

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-162-2010

Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення. 

Каменные и армокаменные конструкции. Основные положения. Brick and stone construction armo. Terms.

Чинні з 01.09.2011 р.

На заміну СНиП ІІ-22-81

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-163-2010

Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу. 

Стальные конструкции. Нормы проектирования, изготовления и монтажа. 

Steel Structures. Standards of design, fabrication and installation.

Чинні з 01.12.2011 р.

На заміну СНиП ІІ-23-81* крім розділів 15*-19, 
СНиП ІІI-18-75 крім розділів 3-8,
СНиП 3.03.01-87 у частині, 
що стосується монтажу сталевих конструкцій, крім п.п. 4.78-4.134

ВАТ «УПСК»

ДБН В.3.1-1-2002

Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд. 

Ремонт и усиление несущих и ограждающих строительных конструкций и оснований промышленных зданий и сооружений. Repair and reinforcement of laying and wall building constructions and basis of industrial buildings and construction works.

Чинні з 01.07.2003 p. Введено вперше «НДІБВ»

ДБН В.3.2-2-2009

Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт. Жилые дома. Реконструкция и капитальный ремонт. House buildings. Reconstruction and major repairs.

Чинні з 01.01.2010 р.Скасовується ВСН 61-89(р)«НДІпроектреконструкція»